General trading conditions

V š e o b e c n é   o b c h o d n í   p o d m í n k y

k nájemním smlouvám o nájmu motorových vozidel od společnosti  Rizo garant s.r.o., IČ: 279 48 773, se sídlem Střední 368, Chýně, 25301.

 

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Pronajímatelem se rozumí společnost Rizo garant s.r.o., IČ: 279 48 773, se sídlem Střední 368, Chýně, 25301, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 128680.

1.2. Nájemcem se rozumí osoba takto označená ve smlouvě o nájmu dopravního prostředku uzavřené s Pronajímatelem.

1.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem, vzniklé na základě uzavřené smlouvy o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“).

1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.5. V případě, jsou-li nedílnou součástí Smlouvy tyto Všeobecné obchodní podmínky rovněž v jiném, než českém jazyce, je rozhodující znění Všeobecných obchodních podmínek v jazyce českém a jakékoli jiné jazykové verze mají pouze překladový význam.

1.6 Pronajímatel a nájemce se dohodli, že vše, co mezi nimi není upraveno v nájemní smlouvě, předávacím protokolu motorového vozidla či ve všeobecných obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.

1.7. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

 1. Ochrana osobních údajů

2.1. Nájemce podpisem Smlouvy výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré informace a údaje, které mu Nájemce v souvislosti se Smlouvou dobrovolně poskytl (dále jen „osobní údaje“), zpracovávat tyto osobní údaje i prostřednictvím třetích osob (zpracovatel) pro své obchodní aktivity a dále sdělit tyto informace třetím osobám, které Pronajímatel pověřil plněním kterýchkoliv svých zákonných či smluvních povinností, popř. uplatněním a správou pohledávek za Nájemcem.

2.2. Nájemce dále výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, aby Pronajímatel zpracovával veškeré informace a osobní údaje poskytnuté mu Nájemcem ve vlastním informačním systému, případně v informačním systému třetích osob (zpracovatel). Nájemce tímto výslovně a neodvolatelně prohlašuje, že byl v tomto směru náležitě poučen a informován, a že příslušné osobní údaje jím byly/budou poskytnuty zcela dobrovolně.

 1. Předmět nájmu

3.1. Pronajímatel se Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo specifikované ve Smlouvě k dočasnému užívání za podmínek stanovených Smlouvou a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli úplatu (dále jen „Nájemné“).

3.2. Po dobu platnosti Smlouvy nenabývá Nájemce žádná vlastnická práva k Vozidlu.

 1. Nájemné a poplatky

4.1. Nájemné na dobu nájmu je sjednáno dohodou Smluvních stran v českých korunách (Kč) včetně zákonné sazby DPH, nebo v eurech a jeho konkrétní výše je uvedena ve Smlouvě.

4.2. Nájemce se zavazuje platit Nájemné stanovené ve Smlouvě řádně a včas.

4.3. Nájemné je povinen Nájemce uhradit buď v hotovosti do rukou Pronajímatele nebo platební kartou přes platební bránu na webových strankách Pronajímatele www.pay.vivarentcar.com (dále jen „Platební brána“)  a to při podpisu Smlouvy nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele tak, aby Nájemné bylo na účet Pronajímatele připsáno nejpozději v okamžiku převzetí Vozidla Nájemcem. Číslo bankovního účtu Pronajímatele je uvedeno ve Smlouvě.

4.4. Nájemce není povinen platit Nájemné za dobu, po kterou nemohl Vozidlo užívat pro nezpůsobilost Vozidla nebo potřebu jeho opravy, ledaže nemožnost užívat Vozidlo způsobil Nájemce nebo osoby, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup nebo jim svěřil řízení Vozidla. Pokud však Nájemce nemožnost užívání Vozidla bez zbytečného odkladu nejpozději však následující pracovní den písemně neoznámí Pronajímateli, jeho povinnost platit Nájemné trvá, a to až do dne (včetně), kdy takové písemné oznámení Pronajímatel obdrží.

4.5. U nájmu delšího než 1 měsíc je Pronajímatel oprávněn požadovat úhradu Nájemného 1x měsíčně.

4.6. Hradí-li Nájemce na základě předchozí dohody s Pronajímatelem Nájemné na základě faktury – daňového dokladu, vystavené Pronajímatelem (dále jen „faktura“), musí být nájemné uhrazeno nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne vystavení faktury (nebo do data splatnosti uvedeného na faktuře). Faktura musí být Nájemci předána nebo doručena na adresu Nájemce uvedenou ve Smlouvě.

4.7. Nájemné zahrnuje i havarijní a povinné pojištění, silniční daň, poplatek za rádio a dálniční známku ČR.

4.8. Nájemné nezahrnuje zejména náklady spojené s nákupem pohonných hmot, kapalin do ostřikovačů skel, náklady na opravy defektů a poškození pneumatik, poškození disků, náklady na mytí vozidla a drobnou údržbu.

 1. Vratná kauce

5.1. Smluvní strany se dohodly na složení Nájemcem Pronajímateli vratné kauci (dále jen  “Kauce”) a to za účelem zajištění případných škod způsobených Nájemcem Pronajímateli nebo třetím osobám.

5.2. Kauce může být složena bud’ v hotovosti nebo zaplacena platební kartou přes Platební bránu.

5.3. Kauce zaplacena platební kartou bude:

5.3.1. Dočasně blokována na účtu Nájemce, pokud sjednaný nájem je dlouhý maximalně 4 dni. Kauce, resp. zbytek Kauce bude odblokován po vrácení Vozidla.

5.3.2.Stržena z účtu Nájemce, pokud sjednaný nájem je delší než 4 dni. Kauce, resp. zbytek Kauce bude stornován (vrácen) po vrácení Vozidla.

5.4. Započtením třeba i celé kauce není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu dalších škod způsobených mu Nájemcem a přesahujících Kauci.

5.5. Výše Kauce je stanovena ve Smlouvě.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že Kauce nebude úročena.

5.7. Nájemce výslovně souhlasí, že Kauce může být Pronajímatelem použita (započtena) za úhradu jakýchkoli splatných i dosud nesplatných pohledávek Pronajímatele za Nájemcem, zejména úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, nedoplatků Nájemného, dlužných poplatků apod.

5.8. Kauce, resp. zbytek Kauce bude Nájemci vrácen po vrácení Vozidla Pronajímateli a  to stejným způsobem jako byl zaplacen.

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran při předání Vozidla Nájemci

6.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a vybavené příslušenstvím odpovídajícím platným předpisům a to v době a místě stanoveném Smlouvou a to včetně kličú, dokladů potřebných k provozu Vozidla – návod k obsluze a údržbě, ORV a dokladu zákonného pojištění.

6.2. Dokladem o předání Vozidla Pronajímatelem a převzetí Vozidla Nájemcem je „Předávací protokol“ (dale jen „Protokol“). Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu. Vady a poškození vozidla, o nichž není v Protokolu záznam, budou pokládány za vady a poškození způsobené Nájemcem, nebude-li Nájemcem prokázán opak.

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran při vrácení Vozidla Nájemcem

7.1. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo včetně klíčů od Vozidla, převzatých dokladů k Vozidlu a převzatého příslušenství a výbavy Vozidla a to nejpozději v době, místě a způsobem stanoveným Smlouvou.

7.2. Nájemce je povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s kompletně umytým a čistým exteriérem a interiérem, nepoškozené a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

7.3. Pronajímatel předává nájemci vozidlo s plnou nádrží. Za dotankování pohonných hmot, chybějících na konci nájmu, se účtuje poplatek 40 Kč,- za každý chybějící litr PHM.

7.4. Vozidlo od Nájemce musí převzít Pronajímatelem určený pracovník. Nájemce je povinen Vozidlo Pronajímateli předat fyzicky a předání Vozidla si na Protokolu nechat písemně potvrdit popř. orazítkovat.

7.5. Pokud nájemce vrátí Vozidlo Pronajímateli opožděně, zavazuje se zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši uvedené v čl. 10.15. Pokud Nájemce Vozidlo Pronajímateli nevrátí ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou, a Pronajímatel nemá od Nájemce písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se uhradit Pronajímateli náklady spojené v souvislosti s vypátráním, zadržením, zabavením Vozidla, popř. jeho dopravou do místa provozovny Pronajímatele apod. Pokud Pronajímatel ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů, od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla, Vozidlo nezískal zpět do své dispozice (držení) a zároveň Nájemce nepředložil Pronajímateli písemný protokol Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu) o dopravní nehodě, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, nebo písemnou informaci Nájemce, že Vozidlo je zadrženo, je Nájemce povinen a zavazuje se také uhradit Pronajímateli náhradu škody ve výši pořizovací ceny Vozidla. Náhrada škody je splatná dnem následujícím po uplynutí 30 (třiceti) kalendářních dnů od doby stanovené Smlouvou pro vrácení Vozidla.

7.6. Pokud bude Vozidlo Nájemci odňato, zadrženo nebo zabaveno, je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně telefonicky informovat Pronajímatele (s následným písemným potvrzením) a dále je Nájemce povinen podniknout veškerá opatření nutná k „uvolnění“ Vozidla a je povinen po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je v tomto případě povinen uhradit Pronajímateli kromě jiného i veškeré škody, které mu v souvislosti s tím vzniknou.

7.7. Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí nevrácení Vozidla Polici České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu) s tím, že jej Nájemce neoprávněně užívá.

7.9. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo umyté, čisté zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vyčištění 250,- Kč na vyčištění interiéru a 250,- Kč na vyčištění exteriéru. . Při nesplnění povinnosti Nájemce vrátit Vozidlo čisté, odpovídá Nájemce za veškerá poškození a vady exteriéru vozidla, které budou na Vozidle shledány po jeho umytí; náhradu škody anebo poplatek za takové vady a poškození je Nájemce povinen Pronajímateli bezodkladně uhradit.

7.10 Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo  nepoškozené zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na opravu Vozidla. Jedná se zejména o případy propálení, znečištění, trvalé znečištění interiéru Vozidla a jeho sedadel, dále znečištění nebo trvalé znečištění exteriéru Vozidla.

7.11. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit převzatou výbavu Vozidla, je povinen a zavazuje se Pronajímateli zaplatit škodu nebo náklady odpovídající hodnotě nově pořízené součásti výbavy, která bude totožná nebo srovnatelná s chybějící věcí. Jedná se například o případy nevrácení náhradního kola (rezervy), lékárničky, lana, příručního zvedáku, ozdobné poklice kol, za nevrácení výstražného trojúhelníku, klíče na matice (šrouby) kol, nástavce bezpečnostního šroubu al. kol, sady náhradních žárovek, sady náhradních elektrických pojistek a ostatní výbavy Vozidla.

 1. Doba nájmu

8.1. Konkrétní doba nájmu Vozidla je vždy stanovena ve Smlouvě̌. Dobu nájmu Vozidla lze prodloužit písemnou dohodou Smluvních stran.

 1. Odstoupení od smlouvy

9.1. Pronajímatel je oprávněn Smlouvu s okamžitou platností vypovědět, a Vozidlo Nájemci odebrat pokud nastane kterákoliv z těchto skutečností:

9.1.1. Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.

9.1.2. Nájemce nesplní kterýkoliv ze svých závazků podle Smlouvy, zejména pak, je-li v prodlení s plněním svých závazků vůči Pronajímateli o více než 7 (sedm) kalendářních dnů.

9.1.3. Vozidlo bylo nebo hrozí, že bude zaviněním Nájemce poškozeno.

9.1.4. Vozidlo bylo nebo hrozí, že bude vyvezeno mimo území České republiky v rozporu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě.

9.1.5. Na majetek Nájemce je zahájeno insolvenční, správní, exekuční či jiné obdobné řízení.

9.1.6. Nájemce poskytl Pronajímateli při uzavírání Smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.

9.1.7. Nájemce neoznámí Policii České republiky (resp. Policejnímu orgánu příslušného státu) a současně Pronajímateli dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo ke škodě na Vozidle nebo na majetku či zdraví třetích osob.

9.1.8. Nájemce provedl úpravy, výměny dílů nebo agregátů Vozidla bez souhlasu Pronajímatele.

9.1.9. Nájemce neoznámil písemně Pronajímateli poškození nebo nefunkčnost tachometru Vozidla.

9.1.10. Vozidlo se stane předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného věcného či smluvního práva třetí strany.

9.2. Písemná okamžitá výpověď Pronajímatele musí být doručena Nájemci a nabývá účinnosti dnem doručení. Výpověď může být učiněna rovněž prostřednictvím textové zprávy (SMS), e-mailem či jiným komunikačním prostředkem umožňujícím zachycení a uchování obsahu zaslané zprávy.

9.3. Právo užívat Vozidlo zaniká uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána, na základě výpovědi či odstoupením, zničením Vozidla nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran existující do dne zániku Smlouvy, ani ustanovení Smlouvy, která mají dle své povahy i po zániku nájemního vztahu přetrvat, zejména nezaniká právo Pronajímatele na Nájemné, náhradu škody, smluvní pokuty apod.

9.4. Nájemní vztah může být ukončen dohodou Smluvních stran.

9.5. Vrátí-li Nájemce vozidlo předčasně, Pronajímatel nemusí vrátit Nájemci zbytek nájemného za zbyvající počet dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 1. Reklamace

10.1. Vůči Pronajímateli Nájemce je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s pronájmem Vozidla (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat přistavení  technicky nezpůsobilého Vozidla, nefunkčnosti některých vybavení Vozidla, o kterých Pronajímatel v době přistavení Vozidla neinformoval Nájemce. Reklamaci lze zaslat písemně na adresu sídla společnosti Rizo garant s.r.o. anebo elektronicky na emailovou adresu Pronajímatele.

10.2. Pronajímatel  rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady.

10.3.  Pokud Pronajímatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Nájemci náhradu. Náhradou se rozumí zejména  poskytnutí náhradního Vozidla nebo sleva z pronájmu stávajícího Vozidla.

10.4. Pokud Pronajímatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Nájemce o tom informuje s příslušným odůvodněním.

 1. Ostatní práva a povinnosti Pronajímatele

11.1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli požadovat po Nájemci přístup k Vozidlu za účelem kontroly technického stavu Vozidla a kontroly, zda Nájemce Vozidlo užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami Smlouvy a obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit.

11.2. Pronajímatel má povinnost provádět běžnou údržbu a opravy Vozidla způsobem obvyklým při provozování takových Vozidel tak, aby Vozidlo po dobu nájmu bylo v řádném technickém stavu.

 1. Ostatní práva a povinnosti Nájemce

12.1. Nájemce musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny “B“ a  při užívání motorového vozidla dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jakož i další právní předpisy související s užíváním motorového vozidla a nesmí jej užívat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

12.2. Nájemce je oprávněn užívat Vozidlo k účelu určenému ve Smlouvě, jinak k užívání, k němuž Vozidlo obvykle slouží.

12.3. Nájemce je povinen dbát, aby na Vozidle nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, odcizení, ztrátě či zničení nebo poškození.

12.4. Nájemce je povinen dodržovat instrukce výrobce Vozidla, týkající se provozu Vozidla, dodržovat množství provozních kapalin, které hradí Pronajímatel – tedy olej, chladící kapaliny a brzdová kapalina, dodržovat huštění pneumatik apod., a dále dodržovat podmínky a doporučení stanovená Pronajímatelem.

12.5.Nájemce je povinen  používat výhradně výrobcem Vozidla nebo Pronajímatelem předepsané druhy a typy pohonných hmot, olejů, maziv, chladící a brzdové kapaliny.

12.6. Nájemce je povinen pravidelně, nejpozději při ujetí každých 1000 km kontrolovat stav provozních kapalin.

12.7. Nájemce je povinen  přistavit Pronajímateli Vozidlo k provedení pravidelného servisu, k údržbě, opravě, garanční opravě nebo servisní prohlídce, či povinné opakované technické kontrole a měření emisí, a to v termínech stanovených právními předpisy, výrobcem Vozidla, autorizovaným servisem nebo indikovaných přístrojovou deskou Vozidla.

12.8 Nájemce je povinen vozidlo vždy před opuštěním řádně zabezpečit proti odcizení, nenechávat ve vozidle žádné předměty, které by mohly způsobit jeho poškození

12.9. Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo mít za následek poškození či znehodnocení vozidla, zejména ve vozidle nesmí jíst, kouřit, znečisťovat jeho interiér, převážet vozidlem zjevně objemná a příliš těžká zavazadla, přetěžovat vozidlo apod.

12.10. Nájemce je povinen písemně oznámit Pronajímateli změnu svých identifikačních a kontaktních údajů, které jsou nezbytnou součástí Smlouvy, a to nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, místa podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, změnu jednajících osob, aktuálních telefonních čísel pro komunikaci s Pronajímatelem a adresy pro doručování. V případě nesplnění této povinnosti, nese Nájemce odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Nájemce a učiní-li Pronajímatel jakékoli právní jednání s užitím neaktuálních údajů Nájemce, má se takové jednání za řádně učiněné a Nájemce se nemůže dovolat jeho neplatnosti/neúčinnosti.

12.11. Nájemce je povinen pro účely kontroly oprávněnosti užívání Vozidla mít u sebe Smlouvu, popř. její kopii.

12.12. Nájemce nesmí přenechat Vozidlo do podnájmu ani jiného užívání, a to ani krátkodobého, třetí osobě, vyjma osob výslovně k tomu oprávněných dle Smlouvy. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, pokud pronajaté Vozidlo bylo řízeno jiným než řidičem oprávněným k tomu dle Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení.

12.13.Ve Vozidle je přísný zákaz kouření, v případě porušení tohoto zákazu  má Pronajímatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

12.14. Pokud dojde ke ztrátě předaných dokladů od Vozidla, je Pronajímatel oprávněn účtovat poplatek 2.500,- Kč. Pokud dojde ke ztrátě některého z klíčů od Vozidla předaných nájemci, je Pronajímatel oprávněn účtovat poplatek 7.000,- Kč. Pokud dojde ke ztrátě či rozbití zapůjčeného zařízení GPS, je Pronajímatel oprávněn účtovat poplatek 4.500,- Kč.

12.15. Nájemce je povinen vrátit Vozidlo ve sjednaný den a ve sjednanou hodinu. Vrácení Vozidla Nájemcem je povoleno bez příplatku a pokuty se zpožděním nejdéle o 1 hodinu, pokud Nájemce  včasně (nejpozději 1 hodinu před skončením sjednanou ve Smlouvě  doby nájmu) informoval Pronajímatele. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné dle ceny uvedené ve Smlouvě při zpožděném vracení Vozidla déle než o 1 hod a pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za  každý započatý den pronájmu. Povinnost Nájemce platit smluvní pokuty dle tohoto odstavce trvá až do dne a hodiny skutečného vrácení Vozidla.

12.16. Nájemce není oprávněn vozidlo prodat, darovat, zcizit, zastavit ani zatížit nároky třetích stran.

12.17. Nájemce není oprávněn řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo osobě, která takové látky požila,přenechat Vozidlo k řízení, byť by šlo o osobu jinak k řízení Vozidla dle Smlouvy oprávněnou.

12.18. Nájemce není oprávněn přetěžovat Vozidlo nad přípustnou mez, a to ve vztahu k jakýmkoli mezním hodnotám určeným pro Vozidlo (rychlost, zatížení, počet osob atd.).

12.19. Nájemce bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele není oprávněn: 12.19.1. Používat Vozidlo k vlečení jakýchkoliv přívěsů.

12.19.2. Používat Vozidlo pro účely sportovního, výcvikového, výukového nebo zkušebního řízení. Poruší-li nájemce tento závazek, je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 12.19.3. Pronajmout, půjčit, přenechat užívání či jakkoliv jinak dát Vozidlo k dispozici nebo řízení třetím osobám.

12.19.4. Používat Vozidlo mimo území České republiky. Vydá- li Pronajímatel Nájemci souhlas s použitím Vozidla mimo území České republiky, je možno Vozidlo používat jen ve státě, pro který byl Pronajímatelem výslovně a předem souhlas udělen; Nájemce je povinen požádat Pronajímatele o udělení souhlasu s užitím Vozidla pro každý stát, na jehož území zamýšlí Vozidlo použít. Seznam států povolených  k překročení hranic musí být uveden ve Smlouvě. Pronajímatel přisně zakazuje překročení v pronajatém Vozidlem hranic:  Běloruska, Moldavska, Ruska, Ukrajiny.

12.19.5. Doplnit Vozidlo o jakékoliv nadstandardní vybavení, doplňky nebo jakkoliv Vozidlo pozměnit.

12.19.6. Užívat Vozidlo k činnosti mající povahu taxislužby, nebo k jiné podnikatelské či výdělečné činnosti.

12.20. Nájemce smí svěřit řízení Vozidla pouze řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který je uveden ve Smlouvě jako další řidič nebo svému zaměstnanci – řidiči s platným řidičským průkazem příslušné skupiny, který vykonává činnost ve prospěch Nájemce v souladu s předmětem jeho činnosti. Za porušení Smlouvy nebo právních předpisů zaměstnancem Nájemce však Nájemce plně odpovídá tak, jako by se předmětného porušení dopustil sám.

 1. Opravy a údržba Vozidla

13.1. Pronajímatel  hradí náklady spojené s běžnou opravou Vozidla a jeho údržbou (s výjimkou defektů a poškození pneumatik, poškození disků, mytí, drobné údržby, doplnění kapaliny do ostřikovačů skel apod., které hradí Nájemce) . Pronajímatel tak zejména nese náklady na doplnění provozních kapalin (vyjma PHM, které plně hradí Nájemce) mimo pravidelné servisní prohlídky, zejména olejů, brzdové kapaliny a chladící směsi. Nájemce je povinen umožnit provedení opravy, údržby a servisních prohlídek Vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení.

13.2. Náklady na opravu Vozidla nespojené s běžným opotřebením/běžnou údržbou Vozidla a/nebo kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného nebo neopatrného používání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu nese v plném rozsahu Nájemce. Po dobu opravy hradí Nájemce Nájemné v plné výši.

13.3. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady (poruchy), které se na Vozidle projeví během užívání a které vyžadují opravu a to telefonicky (s následným písemným potvrzením zaslaným  Pronajímateli nejpozději následující pracovní den). Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou Pronajímateli a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo, zejména je povinen platit Nájemné v plné výši. ¨

13.4. Pokud Pronajímatel pověří Nájemce zajištěním určité opravy Vozidla, je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele, zejména je povinen zajistit vystavení řádného daňového (účetního) dokladu, vystaveného na Pronajímatele s uvedením SPZ/RZ Vozidla.

13.5. Nebude-li Vozidlo dočasně způsobilé užívání z důvodů poškození Vozidla Nájemcem, nemá tato skutečnost vliv na povinnost Nájemce platit Nájemné. Nájemce je nadto povinen nahradit Pronajímateli tím způsobenou škodu, především veškerý ušlý zisk (zejm. v důsledku nemožnosti pronajmout Vozidlo po skončení Doby nájmu jiným osobám).

13.6. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za ztráty vzniklé Nájemci v souvislosti se závadou (poruchou) Vozidla (ušlý zisk, nocležné, jízda z místa poruchy apod.).

 1. Dopravní nehoda, poškození, zničení a odcizení Vozidla

14.1. V případě jakékoli dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla, a nebo některé jeho části, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv) je Nájemce povinen: 14.1.1. Bezodkladně přivolat bez ohledu na výši škody Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), aby dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení Vozidla vyšetřila a o šetření, popřípadě jeho výsledku vydala Nájemci policejní protokol. Tento protokol je Nájemce povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den, doručit Pronajímateli. Při nesplnění této povinnosti přivolat Policii České republiky (resp. policejní orgán příslušného státu), bude případný postih pojišťovny uplatněn proti Nájemci.

14.1.2. Bezodkladně telefonicky vyrozumět Pronajímateli (s následným písemným potvrzením zaslaným Pronajímateli nejpozději následující pracovní den) a poskytnout mu veškeré potřebné informace a dále je Nájemce povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele.

14.1.3. Zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením, a učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímatel.

14.1.4. Poskytnout Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu), Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.

14.2. Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli všechny škody a náklady související se škodou, které vznikly na Vozidle a jeho příslušenství nebo výbavě v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli odcizením Vozidla, příslušenství nebo výbavy v době nájmu, škody vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v souvislosti s provozem Vozidla v době nájmu a dále veškeré náklady Pronajímatele spojené s likvidací těchto škod (včetně ušlého zisku po dobu opravy Vozidla, u škod vzniklých řízením Vozidla pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog). V případech, kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u pojišťovny, u které je Vozidlo pojištěno a ze strany pojišťovny dojde k pojistnému plnění, nebo kdy lze tyto náklady (náhradu škody) uplatnit u třetí osoby a ze strany této třetí osoby dojde k plnění, je Nájemce povinen zaplatit pouze ty škody (náklady), které nejsou kryty tímto pojistným plněním (např. spoluúčast, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě, oprávněné nároky popř. srážky pojišťovny, odtah Vozidla na Pronajímatelem určené místo, apod.). Nájemce je vždy povinen uhradit i rozdíl mezi pojistným plněním pojišťovny a skutečnými náklady Pronajímatele.

14.3. Nájemce je povinen Pronajímateli uhradit položky, které pojišťovna nehradí: 14.3.1. Spoluúčast na havarijním pojištění.

14.3.2. Náklady na odtažení Vozidla do Pronajímatelem určeného autoservisu nebo pojišťovny, nebo rozdíl mezi plněním pojišťovny a cenou opravy v zahraničí. Jedná se zejména o vzniklé vícenáklady, které pojistné plnění nepokryje nad rámec asistenčních služeb pojišťovny a případně dalších asistenčních služeb Vozidla.

14.3.3. Náklady na dopravu  Vozidla, za ním a pro něj do sídla Pronajímatele, opravny, pojišťovny apod.

14.3.4. Ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla v případě, že škodu na Vozidle zavinil Nájemce.

14.4. Při odcizení Vozidla je Nájemce povinen uhradit nájemné do doby odcizení (ohlášení Policii ČR, resp. Policejní orgán příslušného státu) a zaplacení PHM za celý objem nádrže.

14.5. Škody, u nichž Nájemce nedoloží potvrzení Policie České republiky (resp. policejního orgánu příslušného státu), se považují za škody způsobené Nájemcem a Nájemce je povinen uhradit tyto škody a náklady spojené s jejich likvidací v plné výši.

 1. Pojištění Vozidla

15.1. Vozidlo má Pronajímatelem na dobu nájmu sjednáno Havarijní pojištění a pojištění proti krádeži a poškození na geografickém území EU. Spoluúčast nájemce na náhradě škody na Vozidle kryté z pojištění činí 5 % nebo 10 % (minimálně však 5.000,- Kč  nebo 10.000,- Kč) a je zahrnuto v ceně nájemného. Bez ohledu na předchozí větu tohoto ustanovení platí, že v případě škody na Vozidle, která bude nižší, než je minimální spoluúčast Nájemce, je nájemce povinen zaplatit pouze skutečnou cenu opravy vozidla (škodu), prokázanou pronajímatelem. Je-li ve Smlouvě sjednána spoluúčast Nájemce na náhradě škody na Vozidle kryté z pojištění ve výši 0 %, zavazuje se Nájemce za takto sjednanou spoluúčast zaplatit příplatek k Nájemnému ve výši 400 Kč,- za každý započatý den sjednaného nájmu Vozidla. Pojištění se nevztahuje na zavazadla, osobní věci a přepravované osoby. Pojištěni se také nevztahuje na ztrátu navigace, klíčů od Vozidla, technického průkazu Vozidla a veškerého dalšího příslušenství a výbavy Vozidla (např. náhradní kolo, lékárnička, návod k obsluze, servisní kniha, hasicí přístroj, lano, příruční zvedák, výstražný trojúhelník, klíče na matice (šrouby) kol, sady náhradních žárovek a sady náhradních elektrických pojistek), a na poškozeni interiéru Vozidla. Pojištění se nevztahuje zejména na případy, kdy Nájemce bez souhlasu Pronajímatele přenechal užívání Vozidla nebo řízení Vozidla jiné osobě, řídil Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a nebo takové osobě přenechal Vozidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé z důvodu nedodržení technických podmínek a provozních pokynů výrobce Vozidla, Smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek nájmu Vozidla nebo pojistných podmínek.

15.2. Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí Nájemce.

 1. Závěrečná ujednání

16.1. Pronajímatel je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit Všeobecné obchodní podmínky. Právní vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době uzavření Smlouvy.

16.2. Příslušné části Smlouvy a/nebo Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

16.3. Nájemce podpisem Smlouvy potvrdil, že se seznámil s textem těchto Všeobecných obchodních podmínek, považuje je za jasné, srozumitelné a určité a vyjádřil svůj souhlas s tím, že se tyto Všeobecné obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Smlouvy a vzal na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů Pronajímatele a Nájemce podle Smlouvy, pokud Smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

16.4. Smluvní strany prohlašují, že nájemní smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, která je prosta omylu. Podpisy na nájemní smlouvě jsou toho důkazem.

 1. Platnost a účinnost

17.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 09.06.2016. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.